כאשר אדם מוכר דירתו הוא נדרש להעביר את הזכויות בדירה על שם הקונה עם השלמת תשלומי התמורה בעסקה על מנת שהדירה תרשם על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין.

לצורך הרישום נדרש המוכר להמציא אישורים שונים ובין השאר הוא נדרש להמציא אישור עיריה ללשכת רישום המקרקעין. אישור העיריה מאשר כי לא רובצים חובות על הנכס לרבות חובות לתאגיד המים ובגין היטל השבחה. בעבר כל מי שחפץ היה באישור כזה היה פונה למחלקת הגביה של העיריה, משלם את האגרה הנדרשת, מביא אישור מתאגיד המים על העדר חובות, מסדיר את חובות הארנונה שהיו לו, אם היו, וכעבור שבועיים היה מקבל את האישור המיוחל.

ממרץ שנה זו החליטה עירית מודיעין לשנות את נוהליה והיא מחייבת את כל מי שמבקש אישור עיריה לטאבו לאפשר כניסה של מודד לדירה על מנת שיבדוק האם הדירה מתאימה להיתר שניתן לגבי הדירה. יצויין כי פרוצדורה זו גורמת לעיכוב ניכר בהוצאת האישור. כיום נאמר למי שמבקש את האישור הנ"ל כי יקח לפחות 45 ימים עד להוצאת האישור ובמקרה של גילוי חריגות בניה, עלול הדבר להמשך חודשים מספר.

יובהר כי הדבר משמעותי ביותר, כיוון שבדרך כלל מוחזקים כספים אשר אמורים להגיע למוכר, בנאמנות אצל עורך הדין של המוכר, להבטחת המצאת אישור העיריה. כל עיכוב בהמצאת אישור העיריה מעכב את מסירת הכספים לידי המוכר, אשר לא פעם תלוי בכספים אלו היות ורכש דירה אחרת.

כניסת המודד מביאה לגילוי יזום של עבירות בניה, אשר במצב אחר לא היו מתגלות בכלל. לעיתים מדובר בעבירות מינוריות ולעיתים בעבירות אשר מחייבות הגשת כתב אישום פלילי. לא פעם קורה שהן המוכר והן הקונה כלל לא היו מודעים לחריגות הבניה, היות ומי שביצע אותם היה בעלים קודם אשר לא טרח לידע את המוכר על קיומן. אם בעבר עבירות בניה מינוריות כמו סיפוח מסתור כביסה לחדר האמבטיה, או הצבת פרגולה היו זוכים להתיחסות סלחנית מצד הקונה, הרי כיום לנוכח מדיניות העיריה על הקונה להיות ערני שבעתיים לקיומן של עבירות בניה בנכס.

על פי החוק ברגע שהקונה הופך להיות מחזיק בדירה, גם אם לא ביצע את העבירה, הוא יכול להיות נאשם בעבירה של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר ולהידרש לפרק באופן מיידי את הבניה הלא חוקית. לכן בחוכמה יעשה הקונה, אם ידרוש כבר בשלב המשא ומתן מהמוכר את הסדרת עבירות הבניה, בדרך של הוצאת היתר, או את פירוקן.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי. לפרטים ולתגובות ניתן לפנות לעו"ד סיגלית הנדשר פרקש ליגד 1 השדרה המרכזית 15 מודיעין 08-9716676