באחד הפסוקים הראשונים בפרשה כתוב "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא, י"ב, 3).אמרו חז"ל (ילקוט שמעוני, פרשת לך לך, רמז פ"ב): "למה התינוק נימול לשמונה ימים? שנתן הקדוש ברוך רחמים עליו, להמשתין לו עד שיהיה בו כח".מה פשר סוד זה? שואל 'אור החיים' הקדוש, שביום השמיני כבר יש בו כוח לעמוד במילה?בזוהר הקדוש כתוב, שקדושת יום השבת היא מופלאה, ומלים את התינוק רק ביום השמיני, כדי שתעבור עליו שבת "ותגיעהו נפש החיונית הנשפעת בעולם ביום השבת, כידוע, וטאז יהיה בן קיימא".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ו, ניסן תשע"ב, עמ' 266

בשבת הקרובה יחול ראש חודש ניסן ונוציא שלושה ספרי תורה. בראשון נקרא את פרשת השבוע; בשני נקרא את פרשת קרבן ראש חודש; בשלישי את פרשת 'החודש הזה לכם'. הפרשה אותה נקרא בספר השלישי היא הרביעית מבין 'ארבע הפרשיות' הנקראות בתקופה זו של השנה והיא נקראת בשבת שחל בה ראש חודש ניסן (או בשבת שלפני, אם ראש חודש חל באמצע השבוע). הרעיון מאחורי קראת פרשה זו בעיתוי זה היא להתכונן להקרבת קרבן פסח ולהגיע אליו מוכנים מכל הבחינות ובעיקר במצב של טהרה.

מהלכות ומנהגי חודש ניסן: אין אומרים תחנון בכל חודש ניסן ויש לומר את ברכת האילנות. מנהג יפה הוא לומר בכל יום מראש חודש ועד י"ב ניסן את פרשת הנשיאים מפרשת 'נשא' (כל יום נשיא אחד על פי הסדר), שכן בימים אלו, כפי שכתוב בתורה, הקריבו הנשיאים את קרבנם כשנחנך המשכן במדבר.

תמונה : depositphotos.com