פרשתנו נפתחת במלים "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (דברים י"א, 26)הואיל ודברים אלו נאמרו לפני בני ישראל לאחר שכבר נבחרו להיות עם סגולה וקיבלו את התורה, מדוע לא נאמרו בלשוון עבר "ראה נתתי לפניכם", אלא נאמר "נותן" בלשון הווה?

עונה על כך הגאון מווילנא זצ"ל (שנות אליהו, חלק א', ליקוטים מהגר"א, עמ' מ"ה ב'), כי בשינוי לשון זה מלמדת אותנו התורה הקדושה יסוד לכל החיים. אנו יודעים, כי לאדם ניתנה הבחירה בין הטוב ובין הרע, הרי כך מפורש בפסוק זה. ברם, יכול היה אדם לחשוב, שהבחירה המדוברת היא רק בתחילת הדרך, ואם חלילה, ברר לעצמו דרך רעה, אין לו תקנה עוד. לפיכך נאמר "נותן היום" - בכל יום עדיין עומדת לאדם האפשרות לבחור בטוב, ואף-על-פי שעד כה לא נהג כהוגן, בל יחשוב שהוא חסר תקנה, כי בכל יום יכול אדם להיוולד מחדש כתינוק, אם יחליט להתחרט על העבר וללכת מכאן ואילך בדרך הטובה.

מתוך "ותן חלקנו" שבהוצאת "מאורות הדף היומי", כרך קכ"ב, אב תשע"ז, עמ' 252