בין הנושאים בפרשה - בגדי הכהונה. בתיאור מעילו של הכהן הגדול נכתב: "ויעשו פעמוני זהב טהור, ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים" (שמות, ל"ט, 25).רש"י ורמב"ן נחלקו אם היו הפעמונים בתוך הרימונים או ביניהם.ה'חתם סופר' כותב, כי דברי שניהם נכונים, היו פעמונים גם בין הרימונים וגם בתוכם. שהנה, אמרו חז"ל (ערכין ט"ז.), שהמעיל מכפר על לשון הרע.שני סוגי לשון הרע ישנם: א. המדבר לשון הרע ממש על חברו. ב. אדם המשבח את מעישו ומתפאר בהם. גם זו היא לשון הרע. הוא מחדש אפוא, כי המתמש בפיו ובלשונו כדי להתגאות, הרי הוא בגר לשון הרע.הפעמונים שהיו בין הרימונים מכפרים על לשון הרע על חברו, והפעמונים שבתוך הרימונים, מכפרים על המלאים מצוות כרימון ומתפארים בחוצות על מעשיהם כדי להתפאר.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך מ"ב, אדר א' תשע"א, עמ' 292.

תמונה: depositphotos.com