ברכת העננים

"והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן" (שמות, ל"ה, 27).בפשטות הדברים, "הנשיאים" הם נשיאי השבטים, אך "נשיאים" היא מלה נרדפת לעננים ובהחלט מתאימה לפרשת 'ויקהל', שבארץ ישראל חלה בחורף (והשנים לא מעוברות על הגבול שבין חורף לאביב).במסכת 'יומא' (ע"ה.) אכן דרשו כך את המלה "נשיאים", לפי שהם נושאים את הגשם וכדברי הפסוק "נשיאים ורוח וגשם אין" (משלי, כ"ה, 14, רש"י שם). הכלי יקר' מחדש בכוונת הדברים על פי המבואר במסכת 'תענית' (ח:): אמר רבי יוחנן, אין הגשמים נעצרים אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנים. שנאמר 'נשיאים ורוח וגשם אין, איש מתהלל במתת שקר'. מאחר שבמדבר נתנו בני ישראל ותרמו למקדש, הם זכו לברכה שהעננים נתנו גשמיהם בעיתם והייתה הברכה משתלחת בכל מעשה ידיהם עד שיכלו לרכוש אבני שוהם ואבנים יקרות מרוב עושר שהשפיעו להם העננים".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך מ"ב, אדר א' תשע"א, עמ' 233

הנותן מקבל

"קחו מאיתכם תרומה לה', כל נדיב ליבו יביאיה את תרומת ה', זהב וכסף ונחושת" (שמות, ל"ה, 5).מה פשר הלשון "קחו מאיתכם"?האלשייך הקדוש מבאר זאת על פי הלכה מדיני קידושין, שהמקד'ש את האישה על ידי שהיא נותנת לו דבר מה והוא אוצר 'הרי את מקודשת', אם הוא אדם חשוב, שהנותן לו מתנה נהנה מכך שהוא מקבל אותה, הרי היא מקודשת, כי נחשב שקיבלה ממנו.ואם כן, בקבל אדון עולם יתברך מידינו, ואנחנו להבל דמינו, קל וחומר בן שנו של קל וחומר, שלא נתייחס לנותנים אלא ללוקחים, שאנו נהנים שהקדוש ברוך הוא מקבל מאיתנו, אבל בתנאי שיהיה בנדיבות ליבו, כי אם הדבר נעשה בהכרח ובכפייה, אין הנותן נהנה ואינו חשוב כמקבל, ולכן רק בנדיבות לב אנו נחשבים ללוקחים מאיתו יתברך.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך מ"ב, אדר א' תשע"א, עמ' 232


פרשת 'שקלים'

בשבוע שעבר קראנו את פרשת 'כי תשא' והשבת שוב ניפגש עם פרשה זו אך רק עם קטע הפתיחה שלה שייקרא כמפטיר.  השבת מברכין את חודש אדר וכידוע, כאשר השנה מעוברת, ההלכות הקשורות לחודש אדר נוהגות באדר שני בלבד. השבת שלפני ראש חודש אדר (ולחילופין שבת שחל בה ראש חודש אדר כאשר זה המצב), נקראת 'שבת שקלים'. יש מספר סיבות. מטרת השקלים היא לפקוד את בני ישראל שלא על ידי מניין רגיל האסור על פי התורה אלא על ידי אמצעי, חפץ. למה חצי ולא שלם? כדי שיהודי לא ירגיש מושלם ושנדע שאנו תמיד תלויים זה בזה. מניין בני ישראל באמצאות מחצית השקל אפשר להיערך כראוי בבית המקדש לצורך קרבן הפסח, כאשר יעלו כל בני ישראל לירושלים להקריב קרבן חשוב זה. למען הסמליות נציין כי ליל הסדר יחול בעוד שבעה שבועות מה שמזכיר לנו את ספירת העומר, שבעה שבועות מפסח ועד חג השבועות, חג מתן תורה. המסר: כל חג הוא הכנה לחג אחריו, כל מדרגה רוחנית היא שלב בדרך לעוד מדרגה רוחנית גבוהה יותר.

וכמובן יש גם קשר לפורים. כידוע, שקל המן כספים לפני אחשוורוש כדי לקבל ממנו אור ירוק להשמדת עם ישראל. ולכן נקראים בני ישראל עוד לפני חודש אדר – 'הקדימו שקליכם לשקליו' ומכאן המקור לביטוי 'להקדים רפואה למכה'. הערבות ההדדית בינינו היא השומרת עלינו ומקרבת אותנו אל הגאולה השלמה – אמן! שבת שלום!

תמונת שער : depositphotos.com