מבקר העירייה, אריק משיח, הציג בשבוע שעבר בפני מועצת העיר את דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017. בדו"ח המבקר, עסק משיח בשלושה נושאים מרכזיים: נושא אכיפה וגבייה של הכספים שנקבעו בגזרי דין של ביהמ"ש בתחום פיקוח עירוני והשירות הווטרינרי. הנושא השני הוא שירותי הדת בעירייה. הנושא השלישי שנדון בדו"ח הוא התנהלותה של מחלקת הגינון בעירייה.

הנושא הראשון אותו בדק מבקר העירייה היה נושא האכיפה והגבייה של הכספים שנקבעו בגזרי דין של ביהמ"ש בתחום פיקוח עירוני ושירות ווטרינרי. למעשה, בדיקה זו הינה בדיקה חוזרת לדו"ח המבקר משנת 2015, לעניין הדוחות והקנסות, שניתנו על ידי הפיקוח העירוני והווטרינרי. משיח ציין כי בביקורת של 2015 גילה כי העירייה לא עדכנה מה מהקנסות שניתנו, שולמו בפועל. בביקורת הנוכחית נמצא כי הועבר דו"ח למנהלת מזכירות בתי המשפט בלשכה המשפטית של העירייה. הדו"ח כלל פירוט חייבים וגזרי דין בתחום פיקוח עירוני ופיקוח ווטרינרי בסכום  כולל של כ 1.6 מיליון שקלים. משיח ציין כי מצד אחד בוצעה עבודה מאומצת להסדרת הרישומים החשבונאיים בעירייה, מאידך היתה אי הסכמה בין המחלקות העירוניות לגבי זהות הגורם שהיה צריך לעקוב ולגבות את הקנסות. דו"ח המבקר קבע כי חברת הגבייה לא ביצעה אכיפת גבייה ולא ברור היכן התיקים ומה היקפם של החובות שהועברו לטיפול חברת הגבייה. עוד עלה כי ישנה בעיה של הסמכה לממונה על הגבייה.

הנושא השני שנדון בדוח המבקר הוא נושא שירותי הדת. גם כאן, מדובר בביקורת חוזרת לביקורת שנערכה במחלקת הדת בדו"ח המבקר בשנת 2009. זאת בהמשך לפנייתו של חבר מועצה, ברוך בוחניק, בזמן שכיהן בתפקיד מחזיק תיק הדת.

נערכה בדיקה חוזרת של כלל השירותים הניתנים על ידי המחלקה ומעקב אחר תיקון ליקויים. מבקר העירייה בחן את המבנה הארגוני של המחלקה בנושא המינהל הכספי, יעילות וחסכון.

מדו"ח הביקורת עולה כי עובדים במחלקה אינם נוהגים להחתים כרטיס נוכחות כנדרש ואינם נוכחים בשעות העבודה במשרד. כמו כן המבקר קבע כי על רבני העיר להתחיל את יום עבודתם במשרדי העירייה כמקובל בקרב עובדי ציבור. וכן, מעבר לכך, ייקבעו שעות קבלת קהל לשני הרבנים במשרדי מחלקת הדת. עוד עולה כי עובד שמונה לתפקיד אב בית של מחלקת הדת, אינו עומד בדרישות התפקיד שפורסמו על ידי משרד הדתות.

מבקר העירייה ציין לטובה את ההתנהלות (המינהלית) של הכשרות בעיר. וכתב כי כלל הנתונים שביקשה הביקורת לגבי העסקים בעיר, שמות המשגיחים, שעות ההשגחה לכל עסק, הוצגו לביקורת על ידי מפקחי הכשרות ובאישור הרבנים וכי יש שקיפות מלאה לכלל הנתונים בתחום הכשרות המנוהלים במחלקה.

בהתייחס לתיקון הליקויים במקווה טוען המבקר כי יש לקבוע זמני תקן לתיקון התקלות השונות במקוואות. המבקר מציין כי ההכנסות במקווה הדרים ברעות נמוכות, מה שמעיד על מיעוט משתמשות בשירות ויש לבחון את המשך תפעול המקווה. עוד נמצא כי העירייה ביצעה תשלומים לשני ספקי גז (לחימום מקוואות), גם לאחר שתקופת ההסכם עימם הסתיימה ללא מכרז, הצעות מחיר או הזמנת עבודה.

נושא נוסף שעלה מתוך הביקורת אותו העלה משיח הוא התהום הפעורה בין שני הרבנים, שלדבריו פוגעת בצורה משמעותית בתיפקוד מחלקת הדת של העירייה. הביקורת קבעה כי הדבר פוגע אנושות בתיפקוד מחלקת הדת של העירייה וזאת לצד השיפור שחל בכל אחד מהתחומים שנבדקו.  הביקורת ממליצה כי מנכ"ל העירייה או מי מטעמו, יפעל לקירוב לבבות.

הנושא השלישי שנדון בדו"ח עסק ב‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מחלקת הגינון. בתחילת הדו"ח מציין מבקר העירייה כי מחלקת גנים ונוף נעזרת בחמישה קבלנים המבצעים תחזוקה לגינון במוסדות החינוך וברחבי העיר, ובשני מפקחים מחברת הייעוץ, האמונים, יחד עם עובדי המחלקה בפיקוח על העבודות המבוצעות בעיר בתחום זה. מהדו"ח עולה כי לא בוצעה בקרה אחר כמות הפועלים באמצעות המפקחים החיצוניים.  דבר שאינו עומד בקנה אחד עם חוזה ההתקשרות של העירייה עם החברה.

באשר לנושא הליווי מקצועי המבקר קובע כי לא נמצא כל תיעוד בדוח"ות הביקורות של כלל מפקחי החברה המייעצת על פעילותה ועל השירות שהעניקה לעירייה במהלך שנת 2017. המלצת הביקורת בעניין זה היתה כי מנהל המחלקה ינחה את כלל המפקחים אחר יישום מלא של פעולות הפיקוח המצוינות בחוזה, חוו"ד מומחים, לרבות תכולת הדוחות היומיים המופקים על ידם, וכן יבצע בחינה תקופתית כי הנחיות אלו מיושמות במלואן.

באשר לעבודת מחלקת הגינון במוסדות חינוך ברחבי העיר עולה כי לא קיים מפקח גנים ונוף אשר מבצע בקרה שוטפת אחר פעילות קבלן מוסדות החינוך. המלצת הביקורת בנושא זה היא שמנהל המחלקה יבצע מעקב כי מתבצע פיקוח בפועל אחר פעילות כל הקבלנים הנמצאים תחת אחריות המחלקה.

מבקר העירייה הוסיף כי במסגרת הסכם שנחתם מול החברה היא נדרשת לבצע עבודות גינון באתרים שונים בעיר שאינם שייכים לאגף החינוך, אולם נמצא כי הקבלן מבצע חלק קטן מהפעולות המצוינות בחוזה ההתקשרות עימו, ובמרבית המקרים כלל אינו מגיע למקומות המצוינים במסמך. המלצת הביקורת היא שמנהל המחלקה יבצע בקרה על כך שהתשלומים המועברים לקבלן תואמים לביצוע עבודות בפועל והינם בהתאם להסכם ההתקשרות.

מבקר העירייה אף בחן את תדירות הביקורים במוסדות החינוך ומצא כי ממוצע פעולות התחזוקה נמוך משמעותית מהקבוע במכרז וקבע כי יש להטמיע בקרה אחר פעולות הספק המבוצעות עבור כל מוסד. הבקרה תבוצע על ידי מנהלי המוסד.

בנושא הפיקוח על המים הביקורת מציינת בדו"ח כי לא מתבצעת כלל בקרה אחר חיובי התאגיד, באמצעות גזברות העירייה ו/או המחלקה. אמנם עובדת הגזברות בשיתוף מפקחת ההשקייה מאתרות/מקבלות חיובים חריגים אך אין להם את היכולת לפתור אותם בעיקר נוכח העובדה כי ישנם שני שעונים, האחד של העירייה והאחר של תאגיד מי מודיעין וכתוצאה מכך חיובי המחלקה אינם מבוקרים כלל. המלצת המבקר היא כי מומלץ לטפל בחריגות הנגרמות מהיעדר סנכרון בין שעוני המים של חברת המים לשעוני המים של חברת אקווה וכן מומלץ להתקין מערכת לניהול ובקרה אחר חיובי המים ביישובים מכבים ורעות.

מנכ"ל העירייה יבחן את הסוגיה שעניינה מי מטפל, בודק, מאשר את חיובי המים לגינון. גזברות העירייה, או אם מח' הגינון.