צילום: Photo by rawpixel on Unsplash

בניהול פיננסי תמיד חשוב להיות עם יד על הדופק ודוחות כספיים יעזרו לכם במשימה. אחד הדוחות השימושיים ביותר (לצד דוח תזרים מזומנים ומאזן) הוא דוח רווח והפסד המפרט את התוצאות הכספיות של העסק לפי פרקי זמנים שונים, כמו חודש, רבעון או שנה.

הדו"ח מתייחס לכמה פרמטרים חיוניים והמבנה שלו מוגדר וידוע מראש. בין היתר, הדוח כולל התייחסות למכירות (ועלות המכירות), רווח גולמי (כולל הוצאות מכירה, שיווק והפצה וכן הוצאות הנהלה וכלליות), רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות, רווח תפעולי, רווח לפני מיסים על הכנסה (ומה היו המיסים על הכנסה) ורווח נקי.
הרווח הגולמי הוא למעשה הברוטו ומחושב כאשר משקללים את עלות הייצור או הרכישה מההכנסה של מכירתו או את כל התהליכים וההוצאות של ייצור המוצר. הרווח התפעולי פירושו מה שנותר לאחר שמפחיתים מהרווח הגולמי את ההוצאות השוטפות של העסק.
הדו"ח מפרט, כאמור, גם את הרווח או ההפסד לפני מס הכנסה והרווח או ההפסד הנקי אחרי תשלום למס הכנסה.
השורה התחתונה ברווח היא ההבנה שכאשר ההוצאות עולות על ההכנסות נוצר הפסד וכאשר ההכנסות עולות על ההוצאות נוצר רווח.

דוח רווח והפסד סוקר שינויים שחלו בעסק, מידע לגבי פוטנציאל פיננסי, סיכונים כספיים  ומאפשר לקבל החלטות מבוססות נתונים.
הדו"ח יסודי ומספק עבור בעלי עסקים נתונים מפורטים לגבי הכנסות מלבד עלויות שוטפות כמו סחורה, הוצאות תפעול – הוא מגלם גם הוצאות על מיסים וגם הכנסות מגורמים שאינם תפעוליים כמו ריבית שמקורה בהשקעות שונות. כלומר, הוא מציג פרספקטיבה רחבה לגבי ההכנסות.
אם בכוונתכם לגייס שותפים או משקיעים, הם ביקשו לקבל דו"ח רווח והפסד על מנת לבחון את כדאיות ההשקעה בחברה על פי מצבה הכלכלי על פני תקופת זמן.
הדוח מאפשר גם להבחין בהשפעות שונות על התפקוד הפיננסי של העסק ולהבין אילו תקופות היו מאתגרות יותר וכיצד האתגרים השונים באו לידי ביטוי בנתונים הכספיים. דהיינו: הביצועים של העסק משתקפים בדו"ח והדו"ח יכול לשמש גם ככלי חיזוי של תקופות עתידיות ועל פיו, ניתן לגבש תקציב שנתי ולהתארגן לקראת מצבים של מחסור כספי. בנוסף, כאשר הנתונים מוצגים בדו"ח קל יותר לבצע היתכנות מיסויית ומעקב אחר מגמות פיננסיות. למשל, באילו תחומים החברה הצליחה ובאילו נכשלה.

יש להבחין בכך שהחלק שעוסק בהכנסות מתייחס למכירה לפני מע"מ. כמו כן, חשוב להבין שדו"ח רווח והפסד יכול לתת מצב שווא בנוגע להכנסות, כי הוא כולל גם הכנסות מחשבונות שהעסק טרם שילם עליהם. כלומר, התחייבויות שלא בהכרח נפרעו בפועל כך שאי אפשר להסתמך רק עליו בניהול הפיננסי של העסק. בכל מקרה, מומלץ לפנות לרואה חשבון שיוכל להכין עבורכם את הדו"ח ולנתח אותו בצורה מקצועית על מנת לחלץ תובנות החיוניות לניהול העסק.