לאחרונה קבעה העירייה שורת הנחיות ותנאים להצבת מכולות בשטחים ציבוריים, הנגזרים מחוק העזר העירוני בעניין איכות הסביבה.

מטרתן של ההנחיות ליצור פיקוח הדוק על המכולות המוצבות בשטחים ציבוריים, ולצמצם את המפגעים הסביבתיים הנגרמים מהשלכת פסולת בניין. על פי ההנחיות, עוד בטרם הצבת מכולה, יש להתקשר לפיקוח העירוני או לשלוח מייל שפרטיהם נמצאים באתר העירייה בלשונית שירות לתושב, קטגוריית פיקוח עירוני. לאחר מכן, יתואם ביקור עם מפקח עירוני אשר יבחן את המיקום המבוקש להצבת המכולה.

על פי ההנחיות, לא תתאפשר הצבת מכולה בשטח ציבורי כאשר ניתן להציבה בשטח פרטי ולמעט מקרים חריגים בלבד, לא תתאפשר הצבת מכולה במקום האסור לחניית רכב או שעלול לגרום נזק לתשתיות ציבוריות כדוגמת מדרכה, ערוגות גינה ועוד. בעל הנכס או הקבלן האחראי ימלאו טופס בקשה להיתר הצבת מכולה וכן, יציגו הסכם התקשרות עם אתר להטמנת פסולת. יחד עם ההיתר, תינתן מדבקה אשר תודבק על גבי המכולה עם פרטי ההיתר, המדבקה תעבור ממכולה למכולה כל זמן השיפוץ הנדרש.

בעירייה הדגישו, כי הקבלן או בעל הנכס יידרש להציג מעת לעת אישור הטמנה וגם במידה ותידרש מדבקה חדשה, על מנת לוודא שאכן יש אישור לכך שהפסולת הוטמנה במקום הנדרש ואין מפגע סביבתי. בנוסף לבקשת ההיתר להצבת מכולה, יגדל גם הקנס משמעותית על השלכת פסולת בניין ברשות הרבים. זאת לאחר שלאחרונה הסמיכה העירייה פקחי סביבה אשר יפעלו לאור אישורה של מועצת העיר לאכוף את השלכת פסולת הבניין ברשות הרבים מתוקף חוק שמירת הניקיון וחוק הרשויות המקומיות בעניין אכיפה סביבתית. חוקים אלו קובעים קנסות גדולים הנעים בין 750 שקלים ל-4,000 שקלים, כאשר עד היום, עמד הקנס על 475 שקלים. שיעור הקנס ייקבע בהתאם לנסיבות המקרה.