צילום אילוסטרציה: Depositphotos


במסגרת ההקלות הכלכליות על הציבור בזמן משבר הקורונה, הותקנו תקנות לשעת חירום בעניין דחיית תשלומי קנסות, לפיהן בתקופה שנקבעה, ניתנת אורכה לתשלום קנסות מעבר למועד הקבוע בהודעת הקנס.

בהתאם לתקנות, קנס שמועד תשלומו האחרון חל בתקופה שבין ה 10.3.2020 לבין ה- 4.6.2020 - יידחה מועד תשלומו עד ולא יאוחר מיום 4.6.2020.

באשר להגשת בקשות לביטול הודעת קנס או בקשות להישפט, אשר המועד האחרון להגשתן היה קבוע בתקופה שבין ה 10.3.2020 לבין ה- 4.6.2020 - יידחה המועד האחרון להגשתן עד ולא יאוחר מיום ה- 4.6.2020.

באשר לקנס שמועד תשלומו האחרון חל בתקופה שבין ה 10.3.2020 לבין ה- 30.4.2020, בגינו שולמה תוספת פיגורים - זכאי המשלם להגיש בקשה להשבת תשלום תוספת פיגורים זו באמצעות פניה בכתב לתביעה העירונית, ברח' תלתן 1, בניין העיריה, מודיעין מכבים רעות, או בדוא"ל -

בעניין קנסות חניה:                         tviaa-parking@modiin.muni.il

בעניין קנסות איכות הסביבה:             tviaa-sviva@modiin.muni.il

בעניין קנסות תכנון ובניה:     tviaa-tihnunvebnia@modiin.muni.il