אם נחקרתם באזהרה בתחנת המשטרה, למעשה התיק בעניינכם נשאר פתוח עד שקורה אחד מהשניים – או שהמשטרה מחליטה מסיבותיה שלה לסגור את התיק, ולקבוע שלא יוגש כתב אישום נגדכם או שמחליטים להגיש כתב אישום נגדכם והתיק עובר לדיון בבית המשפט. ואולם, גם אם הוחלט לסגור את התיק המשטרתי נגדכם ולא להגיש כתב אישום, עדיין יכול להיות שהתיק יופיע במחשב המשטרתי.

עילות הסגירה של תיקי משטרה

כפי שציינו קודם לכן, לעיתים חקירת משטרה תגיע לסיומה גם מבלי שיוגש נגד הנחקר כתב אישום, זאת לאחר שתישלח אליו הודעה בדבר החלטה שלא להעמידו לדין בשל אחת משלוש עילות הסגירה הבאות:

1. סגירת תיק בשל חוסר אשמה: במקרים בהם אין ראיות שמעלות את החשד שהחשוד ביצע את העבירה שהוא נחקר עליה, כלומר, המשטרה לא מצליחה לייחס לו כל "אשמה". תיק שנסגר מעילה של חוסר אשמה אמור להימחק אוטומטית מרישומי המשטרה אולם בפועל לעיתים קורה שהרישום לא נמחק מבלי לבקש למחוק אותו באופן מפורש.  

2. סגירת תיק בשל חוסר ראיות מספיקות: כאשר אין למשטרה חומר ראיות להוכיח, ברמה המשפטית שהיא צריכה, כי אדם ביצע את העבירה שהוא נחקר בגללה. 

3. סגירת תיק בשל חוסר עניין לציבור: כאשר המשטרה מגיעה להחלטה כי התועלת הציבורית תהיה גבוהה יותר מאי העמדה לדין של החשוד. מדובר בקביעה ערכית אשר קובעת כי למרות שלכאורה יש חשד שהחשוד ביצע את העבירות שהוא נחקר בגינן, האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין.

אם נחקרתם באזהרה בתחנת המשטרה, למעשה התיק בעניינכם נשאר פתוח עד שקורה אחד מהשניים – או שהמשטרה מחליטה מסיבותיה שלה לסגור את התיק, ולקבוע שלא יוגש כתב אישום נגדכם או שמחליטים להגיש כתב אישום נגדכם והתיק עובר לדיון בבית המשפט. ואולם, גם אם הוחלט לסגור את התיק המשטרתי נגדכם, עדיין יכול להיות שהתיק יופיע במחשב המשטרתי

במסגרת עילה זו מובאים שיקולים רבים כגון: חומרת העבירה והנזק הנגרם ממנה - לקורבן העבירה ולציבור בכללותו, החשוד ונסיבותיו (גילו, מצב בריאותו, עברו הפלילי ואפשרות שיקומו), עמדתו של קורבן העבירה והאינטרסים של המדינה (אינטרסים מדיניים, חברתיים וביטחוניים).

כאמור, בניגוד לעילה של סגירת תיק בשל חוסר אשמה אשר קובע כי אתם לא אשמים בביצוע העבירה ולכן הרישום המשטרתי אמור להימחק באופן אוטומטי ממחשבי המשטרה, כאשר התיק נסגר בבעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות", המשמעות היא לא שאתם לא אשמים אלא שהמשטרה לא מצליחה להוכיח בצורה מספקת שאתם אשמים ('חוסר ראיות') או שיש איזשהו אינטרס שבגללו הוחלט לא להגיש נגדך כתב אישום – למרות שהמשטרה חושבת שאתם אשמים ('חוסר עניין לציבור'). בשתי עילות אחרונות אלו – התיק המשטרתי יופיע במחשבים המשטרתיים כרישום משטרתי אשר משאיר ספק באשר לחפותכם.

איך מוחקים תיק משטרתי

כאמור, תיק שנסגר בשל עילה של חוסר אשמה אמור להימחק עם קבלת ההחלטה ולא להופיע יותר במחשב המשטרתי. במידה וזה לא נמחק - יש לפנות ליחידה החוקרת תוך פירוט הנסיבות הרלוונטיות ולבקש למחוק. מחיקה מהמרשם המשטרתי של תיק פלילי שנסגר במשטרה בעילות של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות תיעשה על ידי הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק שתוגש לקצין החקירות ביחידה החוקרת או למטה הארצי בירושלים, תוך פירוט הנסיבות בגינן מבקש בעל הרישום הפלילי את בקשת המחיקה. במידה ויוחלט להיענות לבקשתו, דהיינו, לשנות את עילת הסגירה ל"חוסר אשמה" המשמעות האופרטיבית היא שהרישום יימחק פיזית מהמרשם.

במידה ומעוניינים להגיש בקשה למחיקת הרישום, בלי לשנות את עילת הסגירה - ניתן להביא למחיקת הרישום המשטרתי באמצעות פנייה מנומקת בכתב למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. בין השיקולים שישקול המטה בבואו לבחון את הבקשה הם -  חלוף הזמן שעבר ממועד אירוע נשוא החקירה, מהות העבירה וחומרתה, גילו של המחזיק ברישום הפלילי ונסיבותיו האישיות, קיומם של רישומים פליליים אחרים ועוד.

בשל חשיבות הרישום הפלילי, והאפשרות היחידה להגיש בקשות בעניין זה, מומלץ להגיש את הבקשות באמצעות עורך פלילי המתמחה במחיקות רישום פלילי.

כתבה שלישית ואחרונה תופיע בשבוע הבא.